Hur en SMART Board kan berika språkundervisningen i träningsskolan

Elever som undervisas i Grundsärskolan inriktning träningsskola har svårigheter och begränsningar vad gäller kommunikation och delaktighet. Undervisningen handlar om att ge kognitivt stöd som innefattar förhållningssätt, bemötande men också att använda digitala hjälpmedel som konkretiserar det abstrakta.
SMART Board fyller en viktig pedagogisk funktion genom att den på ett lustfyllt sätt stärker elevens kommunikativa och språkliga utveckling. Genom SMART Board kan vi höja effekten av undervisningen och på så vis utveckla elevers möjligheter till lärande och motivation. SMART Board ger förståelse och fördjupat lärande genom visualisering och blir genom det ett språkligt verktyg, vilket ger elever i träningsskolan ökad delaktighet.

SMART Board ger pedagogen möjlighet att interagera med eleverna och skapa egna interaktiva lektioner där eleverna är aktiva deltagare. Den snabba pekdrivna skärmen och den tydliga integrationen mellan mjukvara och hårdvara gör den tilltalande och användarvänlig.

Genom SMART Board ges möjlighet för pedagoger att skapa lustfyllda inlärningssituationer som lockar fram elevers förmåga till motivation, uthållighet, engagemang och reflektion, vilket främjar lärandet och ger ökade möjligheter till måluppfyllelse.
Lärande sker tillsammans, eleverna lär av varandra. Den metakognitiva förmågan tränas och självförtroendet stärks. Möjligheten att utgå ifrån elevers erfarenheter i individuella arbetsuppgifter stimulerar förmågan till fokus och koncentration. Elever ges möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor, ta egna initiativ, hitta egna lösningar och samarbeta för att lösa uppgifter.

Lena Eliasson

Den digitala skolmiljön

Hässleholms kommun arbetar aktivt för att främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt förbereder dem väl för att leva och verka i samhället. Digitaliseringen av skolan är inget självändamål eller ett teknikprojekt utan handlar om skolutveckling i takt med samhällsutvecklingen. ”Digitala verktyg är en naturlig del av vår vardag, så också i förskolan och skolan. Digital kompetens är av stor betydelse för att klara de krav som samhället ställer. Framtidens arbetsmarknad kommer att präglas av digitaliseringen. Därför är det viktigt att förskolan och skolan, som fostrar för framtiden, rustar barnen och eleverna med sådana kunskaper och färdigheter att de kan ta tillvara på de möjligheter som en förändrad arbetsmarknad medför. Digitala verktyg i förskolan och skolan handlar om att på ett inkluderande sätt ge alla barn och elever möjlighet att utveckla en digital kompetens. Användandet av digitala verktyg i förskolan och skolan innebär att vi erbjuder viktiga redskap för en lärande och en aktiv samverkan med omvärlden”.
(ur Barn- och utbildningsnämndens måldokument 2016-2018)